معارفی از سی جزء قرآن کریم

maarefi az quraan

سنت حسنه ختم حداقل یک جزء از قرآن کریم در ماه رمضان، ماه نزول قرآن و بهار آن ، فرصت مناسبی است تا در کنار این انس لفظی، در معنا و مفهوم آن نیز بیندیشیم. در راستای کمک به تحقق این مهم فرازهایی از معارف و نکات موجود در هر جزء از قرآن کریم را به شکل روزانه (هر روز چند نکته از جزء همان روز) با تکیه بر تفاسیر معتبر اسلامی به مانند المیزان و نمونه و نیز بحثهای تفسیری حضرت آیت الله جوادی آملی توسط پایگاه اطلاع رسانی تبیان تنظیم شده و پس از تدوین به مقدار حوصله یک مقاله کوتاه به شما خوانندگان گرامی تقدیم مینماییم.

فایل ها
Download this file (Nokate Kelidi Joze Aval.pdf)نکاتی کلیدی از جزء اول[پنج ویژگی نجات بخش در متقین]
Download this file (Nokate Kelidi Az Joze Dovom.pdf)نکاتی کلیدی از جزء دوم[دو شرط مهم در اجابت دعا]
Download this file (Nokate Kelidi Joze Sevom.pdf)نکاتی کلیدی از جزء سوم[دو آفتی که اجر صدقه را نابود می کنند]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Chaharom.pdf)نکاتی کلیدی از جزء چهارم[حقیقت حرام خواری]
Download this file (Nokati Kilidi Az Joze Panjom.pdf)نکاتی کلیدی از جزء پنجم[از کبیره‌ها بگذر تا خدا از صغیره هایت گذر کند]
Download this file (Nokati Az Joze Sheshom.pdf)نکاتی کلیدی از جزء ششم[تنها راه نجات اهل کتاب ]
Download this file (Nokati Az Joze Haftom.pdf)نکاتی کلیدی از جزء هفتم [جبران گذشته، شرط اساسی در توبه]
Download this file (Nokati Az Joze Hashtom.pdf)نکاتی کلیدی از جزء هشتم[هدف شیطان بی آبرو کردن بشر است]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Nohom.pdf)نکاتی کلیدی از جزء نهم[کسی که در قرآن تشبیه به سگ شد]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Dahom.pdf) نکاتی کلیدی از جزء دهم[آیه ای که خمس را واجب کرد]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Yazdahom.pdf)نکاتی کلیدی از جزء یازدهم[یک یا دو امتحان اصلی در سال ]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Davazdahom.pdf)نکاتی کلیدی از جزء دوازدهم[آیا ادیسون به یهشت می رود !؟]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Sizdahom.pdf)نکاتی کلیدی از جزء سیزدهم[! اکثر مومنین؛ مشرکند]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Chahardahom.pdf)نکاتی کلیدی از جزء چهاردهم[تنها گروهی که از رحمت خدا نا امیدند]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Panzdahom.pdf)نکاتی کلیدی از جزء پانزدهم[معرفی براداران شیطان]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Shanzdahom.pdf)نکاتی کلیدی از جزء شانزدهم[مأموریت عجیب دو پیامبر]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Hefdahom.pdf) نکاتی کلیدی از جزء هفدهم[ذکری برای نجات مؤمنین]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Hejdahom.pdf) نکاتی کلیدی از جزء هجدهم[چند دستور قرآنی برای بانوان]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Noozdahom.pdf)نکاتی کلیدی از جزء نوزدهم[راه تبدیل سیئات به حسنات]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Bistom.pdf) نکاتی کلیدی از جزء بیستم[سه شرط کلیدی برای اجابت دعا]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Bisto Yekom.pdf) نکاتی کلیدی از جزء بیست و یکم[مرز اطاعت از پدر و مادر]
Download this file (Nokati Az Joze Bisto Dovom.pdf)نکاتی کلیدی از جزء بیست و دوم[با ناز و عشوه حرف نزنید]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Bisto Sevom.pdf) نکاتی کلیدی از جزء بیست و سوم[روزی که دست و پا حرف می زنند]
Download this file (Nokate Kelidi Joze Bisto Chaharrom.pdf) نکاتی کلیدی از جزء بیست و چهارم[دو شرط بهشت و تنها شرط جهنم]
Download this file (Nokati Az Joze Bisto Panjom.pdf) نکاتی کلیدی از جزء بیست و پنجم[قانون اولیه خدا در پخش روزی]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Bisto Sheshom.pdf) نکاتی کلیدی از جزء بیست و ششم[در دینداری کم نیاورید]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Bisto Haftom.pdf) نکاتی کلیدی از جزء بیست و هفتم[چه کردی که آمدی بهشت]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Bisto Hashtom.pdf) نکاتی کلیدی از جزء بیست و هشتم[تجارتی که نجات دهنده است]
Download this file (Nokati Kelidi Az Joze Seeom.pdf)نکاتی کلیدی از جزء سی ام[راهکار دریافت اقامت در بهشت]